Model lekcji 4ALL=4MAT w polskiej szkole

Nowy wymiar edukacji stworzony dla nauczycieli, szkoleniowców, edukatorów, dyrektorów pomocny w osiąganiu wysokich standardów przez uczniów i jedyny taki na rynku polskiej edukacji. Skoncentrowany na dobrze przemyślanych, opartych na badaniach podejściach do nauczania i uczenia się a przede wszystkim na psychologii pozytywnej. Portal zawiera bogaty zestaw strategii w zakresie uczenia się (nieznanych w Polsce), które będą służyć nauczycielom przez wiele lat pracy. Model lekcji 4ALL opisuje cykl uczenia się zaczynający się od angażowania uczniów w bezpośrednie doświadczenie a następnie w przejście do refleksyjnej obserwacji, po której następuje abstrakcyjna konceptualizacja, aktywne eksperymentowanie i rozwiązywanie problemów. Na koniec następuje integracja nowych treści i umiejętności. Uczeń jest gotowy do rozpoczęcia cyklu na nowo. Ten sposób nauczania skutecznie łączy nauczyciela z uczniami w zgłębianiu nowych treści i umiejętności. Budują się prawidłowe relacje.  

Szkoły zachęcają uczniów do oglądania, słuchania i refleksji. To frustrujące dla tych, którzy muszą działać i chcą wypróbować w nowym kontekście to czego się nauczyli. Brak kluczowych elementów lekcji jest stratą również dla tych, którzy lubią się zastanawiać, są refleksyjni, krytyczni i twórczy.  

 

Czym jest doświadczenie?

O tym czym  jest doświadczenie najlepiej mówi poniższy fragment filmu :"Buntownik z wyboru".Jak można wywnioskować z wypowiedzi głównego bohatera wiedza faktograficzna nie oddaje "tego samego" co doświadczenie, które jest bardziej emocjonalne, lepiej zapamiętane, bardziej rozwinięte zmysłowo i uogólnione. W procesie kodowania uczestniczą bardziej złożone konfiguracje zmysłowe. Bazując na doświadczeniu można przenosić wiedzą w różne konteksty.

4ALL-uczenie przez doświadczenie. Cechy

 

1.     Uczenie się jest procesem ciągłym, zakorzenionym w doświadczeniu.

2.     Nauka wymaga rozwiązywania konfliktów miedzy wcześniejszym doświadczeniem a nową wiedzą. 

3.     Nauka obejmuje transakcję między osobą a środowiskiem. 

4.     Uczenie się jest procesem tworzenia wiedzy.

czyli...

Nauka trwa ciągle, istnieje wszędzie i jest procesem.Nowa wiedza i umiejętność są kształcone poprzez wcześniejsze doświadczenie, które sa zorganizowane w obrebie struktur poznawczych a nastepnie przkształcane w nowe doswiadczenie. Wiedza jest skutkiem transformacji doświadczenia, organizacji i reorganizacji struktur poznawczych. 

4ALL gdy spojrzeć na z punktu widzenia ucznia wyjaśnia naturę procesu uczenia się czyli jak się uczyć a z punktu widzenia nauczyciela to sposób na zorganizowanie i zaplanowanie zajęć dydaktycznych.

Szkoła 4ALL-szkołą wyrównującą szansę na rynkach pracy.

Uczeń nie zdobywa jednego zawodu raz na całe życie, lecz musi być gotowy do przynajmniej częściowego przekwalifikowania i podnoszenia swoich kompetencji. Szkoła powinna zatem wyposażyć ucznia w kompetencje, które pozwolą mu się odnaleźć w nowych realiach społecznych. 

Coraz powszechniejszy staje się pogląd, że przekazywanie wiedzy faktograficznej nie powinno być samo w sobie podstawowym celem edukacji, ale powinno raczej stanowić  podbudowę do kształtowania umiejętności początkowo prostych, poźniej coraz bardziej złożonych. 4ALL opiera się na tym poglądzie i podstawach teoretycznych, które opisują uczenie jako wzrost i nabywanie nowych kompetencji. Tych kompetencji, które najbardziej liczą się na rynku pracy. Poznanie tego sposoby nauczania i uczenia się pozwoli kształtować umiejętności wyższego rzędu (higher-order skills) nazwanych też złożonymi zgodnie z taksonomią Solo oraz umiejętności ogólne takie jak: zdolność kojarzenia faktów, wyciągania wniosków, zdobywania informacji, samodzielnego uczenia się czy współpracy w grupie czy umiejętność uczenie się przez całe życie. 

Łańcuch jest tak silny jak jego najsłabsze ogniwo. Najsłabsze ogniwa czyli "ograniczenia" w polskiej szkole to: brak odwołania się do doświadczenia ucznia, w niewielkim stopniu lub zupełny brak nauczania lateralnego czy wykorzystania wiedzy w innowacyjny sposób poza szkołą.  Poprzez wzmocnienie najsłabszego ogniwa zwiększa się moc całego łańcucha. System szkolny jest jak łańcuch. Składa się z uczniów, nauczycieli przedmiotów, przyjętego sposobu nauczania, administracji. Sukces szkolny to osiąganie wysokich standardów w uczeniu się, przekazywaniu wiedzy, dochodzenie do wytyczonych celów, itd. Najsłabsze ogniwa można wzmocnić/poprawić  się dzięki przesunięciu paradygmatu w sposobie widzenia podstawowych zagadnień, a także poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, które skutecznie przeciwdziałają ograniczeniom. Instruktażowy model lekcji 4ALL wzmacnia najsłabsze ogniwa.

Prezentowany model lekcji 4ALL jest oparty na 4MAT Bernice MacCarthy dostosowany do polskiego systemu. Pokazuje w jaki sposób wiedza może być aktywnie budowana przez ucznia, który w dużej mierze sam potrafi monitorować  swój proces kształcenia, konstruować i rekonstruować  swoją wiedzę a nauczyciel jedynie wspomaga jego rozwój. W ujęciu tym nauczanie to proces a nie tylko  rezultat. 4ALL odpowiada na pytanie: dlaczego?, co?, jak?, co jeśli? Uzupełnia brakujące elementy na lekcji. Jest oparty na najlepszych praktykach pedagogicznych na świecie. 

Nastąpił już czas przeniesienia akcentu z programu nauczania na ucznia i rozwój jego sprawności. Konieczna jest taka zmiana paradygmatu gdzie dobrym uczniem będzie nie ten, który zapamięta najwięcej informacji i gotowych rozwiązań, ale ten kto umie je samodzielnie rozwiązać  a dobrym nauczycielem będzie ten, kto umie zachęcić do samodzielnych poszukiwań i refleksji. Nie znaczy to, że wiedza nie jest potrzebna ale staje się ona narzędziem a nie celem. Wiedza jest aktywnie konstruowana przez ucznia bo przecież dochodzenie do wiedzy jest procesem adaptacyjnym, w którym następuje organizacja 
doświadczanego świata.

Kiedy uczeń uczy się mimo braku wzmocnień ze strony otoczenia (kontroli z zewnątrz) zostaje wykonany krok w stronę konstruktywizmu. Kiedy lekcje są prowadzone zgodnie z modelem 4ALL uczeń ma wystarczająca motywację wewnętrzną, aby dokonywać zmian w swoim zachowaniu. 

W nowym podejściu do nauczania istnieje bliski związek pomiędzy doświadczeniem i wykształceniem. Dla nauczycieli wyzwaniem jest budowanie wiedzy opartej na fundamencie wcześniejszych uczniowskich umiejętności.Odpowiedzialność za proces uczenia jest scedowana na ucznia.Wzmacniane jest wewnętrzne poczucie kontroli czyli uczeń swoje niepowodzenia tłumaczy czynnikami wewnętrznymi (nie nauczyłem się, źle zrozumiałem)


Podstawa teoretyczna

Jean Piaget

Wybitny szwajcarski psycholog rozwojowy badał naturę inteligencji. Obserwował dzieci wykonujące różne testy. Odkrył, że prawidłowo udzielane przez dzieci odpowiedzi korelowały z wiekiem, a co za tym idzie z dojrzałością procesów rozumowania. Te spostrzeżenia doprowadziły go do podjęcia badań nad doświadczeniem i ludzką wiedzą. Podstawowe wnioski z jego pracy:

inteligencja jest kształtowana przez doświadczenie,

inteligencja nie jest wrodzoną cechą wewnętrzną, lecz produktem interakcji między osobą a otoczeniem

Piaget podkreślał, że skoro inteligencja jest wynikiem wzajemnego oddziaływania dziecka ze środowiskiem to nie może być czymś stałym i niezmiennym (Pickworth, 1997). Uczenie to ciągła eksploracja, bo aby poznać dziecko musi mieć aktywny kontakt z obiektem poznania, musi go przekształcać, reflektować, przedstawiać, zmieniać wykonując przy tym szereg operacji intelektualnych.

 

John Deway

Uznawanego za czołowego filozofa demokracji XX wieku, przeciwstawiającego się praktyce surowej dyscypliny, w której przekazywano uczniowi gotową wiedzę. Większą wartość ma wiedza zdobyta poprzez szukanie, refleksję, działanie oraz osobiste doświadczenie.

Dewey kładł nacisk na potrzebę odwołania się do doświadczenia podczas kształcenia. Rozróżniał tradycyjną edukację i progresywne podejście do nauczania . W tradycyjnym modelu wiedza i umiejętności są towarami, które zostaną dostarczone uczniowi, wszystko kreci się wokół nauczyciela i to on ponosi odpowiedzialności za cały proces uczenia. W takim systemie wzmacniane jest zewnętrzne poczucie kontroli czyli uczeń swoje porażki tłumaczy czynnikami zewnętrznymi (nauczyciel jest niesprawiedliwy, w klasie było za głośno)    


Kurt Lewin

Teoria Kurta Lewina miała istotne znaczenia dla opracowania poszczególnych etapów lekcji, które powinny składać się z konkretnego doświadczenia, stającego się podstawą do obserwacji, refleksji i  wniosków na bazie których utworzone zostaną abstrakcyjne pojęcia i uogólnienia (Pickworth, 1997). Lewin jest prekursorem nauczania przez doświadczenie.

Dwa podejścia do edukacji

Docere=tradycyjne nauczanie

Polega na wykładniu, czyli zasadniczo na umieszczaniu wiedzy w osobie. Należy otworzyć głowę , wprowadzić fakty i zaszyć. Łacińskim odpowiednikiem jest słowo doctor. Ten model wywodzi się od deficytu, od założenia, że osoba nie ma tego co jej potrzebne.

W tradycyjnym modelu wiedza i umiejętności są towarami, które zostaną dostarczone uczniowi, wszystko kreci się wokół nauczyciela i to on ponosi odpowiedzialności za cały proces uczenia. W takim systemie wzmacniane jest zewnętrzne poczucie kontroli czyli uczeń swoje porażki tłumaczy czynnikami zewnętrznymi (nauczyciel jest niesprawiedliwy, w klasie było za głośno)

Educere=4ALL

Przeciwstawne podejście polegające na wyciąganiu (dosłownie educere po łacinie) tak ja wyciąga się wodę ze studni. Z tego punktu widzenia założenie jest takie, że w uczniu istnieją pokłady mądrości i doświadczenia, z których nauczyciel może czerpać.  

W nowym podejściu do nauczania istnieje bliski związek pomiędzy doświadczeniem i wykształceniem. Dla nauczycieli wyzwaniem jest budowanie wiedzy opartej na fundamencie wcześniejszych uczniowskich umiejętności.  

Jeżeli masz pytania, zapraszam do korespondencji.

Jaką wartość ma nauczanie przez doświadczenie pokazuje fragment filmu: "Stowarzyszenie umarłych poetów"


W klasie różni uczniowie-różne potrzeby.

Uczniowie przyzwyczaili się przez lata szkolnej edukacji do gotowych rozwiązań i dokładnych instrukcji: ile, jak, na kiedy i czego mają się nauczyć. Oczekują notatek, podręczników z tabelkami i grafikami oraz czytelnym podsumowaniem w ramce. W nich jest wszystko, czego potrzebują, aby zaliczyć kolejny sprawdzian, test i klasówkę. Podręcznik daje zarówno uczniom, jak i nauczycielom alibi i programuje do uczenia pod sznurek - według jasnych instrukcji. System stworzony jest dla jednego rozmiaru: tak samo, to samo i w tym samym czasie. Radzą sobie ci, którzy odpowiadają konkretnym sformatowanym wymiarom. Pozostali, albo mają kłopoty i szukają pomocy w korepetycjach, albo potencjał ich indywidualnych pasji i talentów nie jest w pełni wykorzystany.

 W związku z powyższym uczniowie:

 • mają kłopoty z koncentracją,
 • przejawiają brak motywacji - nie chce mi się (zblazowanie), 
 • są nieśmiali w ekspozycji przed grupą,
 • brak im wytrwałości w rozwiązywaniu zadań,
 • często mechanizmem obronnym są dygresje i wtrącenia niezwiązane z tematem,
 • nie słuchają  się nawzajem,
 • przejawiają specyficzne trudności z uczeniem się,
 • brak  im systematyczności. 

Poszukajmy więc wspólnie skutecznych rozwiązaniach dydaktycznych, metodycznych, organizacyjnych. 

Model lekcji 4ALL odpowiedzią na odmienne potrzeby uczniów

Model lekcji 4 ALL  wywodzi się z modelu społecznego uczenia się  uwzględniającego odmienne potrzeby i możliwości ucznia, przez co nauczanie jest elastyczne i wymaga stosowania wielu strategii i metod. Nie bez powodu to podejście nazywane jest „uczeniem przez doświadczenie”, bo właśnie tutaj mocno podkreślane jest znaczenie osobistego doświadczenia ucznia. Jest to holistyczne podejście, gdyż porusza poznawcze, emocjonalne i fizyczne aspekty uczniów. Instruktażowy model lekcji 4ALL  jest dostosowany do każdego ucznia. Gdy Uczeń nowe treści włącza w obszar swojego własnego poznawczego modelu świata, we wcześniejsze  doświadczenia, wchodzi w cykl: przechodząc naturalnie do refleksji tego doświadczenie, następnie do rozumienia pojęć, potem do rozszerzenia tego poznawanego pojęcia na inne obszary życia.  

System poznawczy ucznia jest kształtowany w kontakcie ze środowiskiem i to w interakcji ze środowiskiem tworzone są pojęcia konkretne i dzięki złożonym mechanizmom poznawczym możliwe jest tworzenie pojęć bardziej abstrakcyjnych.

 

Słuchać vs widzieć

Słyszysz słowo "PIES" czy przyszedł Ci do głowy jego obraz? Czy podobnie jak bohaterka filmu pt." Temple Grandin" widzisz szczegóły przywołanego z pamięci obiektu?

Pierwsze badanie na temat przywoływania z pamięci obrazów przeprowadził Francis Galton jeszcze w XIX wieku. Zainteresowany jak działa "oko umysłu", poprosił naukowcow, by pomyśleli o stole, przy którym jedli śniadanie i odpowiedzieli na kilka pytań: " Czy obraz stołu jest wyraźny, w jakich kolorach są talerze czy wyglądają naturalnie? itd. Uzyskane wyniki go zadziwiły. Okazało się ludzie bardzo różnią tym co widzą przywołując obrazy z pamięci. U jednych wyobrażony stół był podobny do rzeczywistego przedmiotu inni kwitowali to zdaniem:" przypominam sobie stół ale go nie widzę"

Dlaczego niektórzy potrafią przywołać z pamięci szczegółowy obraz danego przedmiotu a inni wykazują się zerowymi zdolnościami w tym zakresie. Czy jedni mają poprawnie funkcjonujący mózg a inni poważny defekt? W psychologii mówi się o tzw. stylach poznawczych czyli o sposobie  w jakim uczeń/jednostka uzyskuje, organizuje i przetwarza informacje. Tradycyjnie dzieli się je na wizualne i werbalne. Jedni polegają na wyobraźni a inni na językowych strategiach analitycznych. 

Na postawie: Bartosz Brożek "Myślenie PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA"

Nowe spojrzenie na style poznawcze wg Marii Kozhevnikov

Zamiast odróżniać "wizualizatorów" od "werbalizatorów"  można przyjąć trzy style poznawcze:

1.Myślenie przedmiotowe- sytem odpowiedzialny za proces widzenia: brzuszny, przetwarza informacje dotyczące takich właściwości fizycznych jak kształt i kolor. Obraz stołu podobny do rzeczywistego.

2. Myślenie relacyjne-sytem odpowiedzialny za proces widzenia: grzbietowy, ustawia przedmioty w przestrzeni.Brak obrazu stołu

3. Myślenie w języku-werbalizatorzy, posługują się strategiami analitycznymi.

Mowa tutaj o tendencjach poznawczych, a nie o ostrych podziałach. Trudno byłby znaleźć kogoś, kto myśli wyłącznie w jeden lub drugi sposób ale nie można zaprzeczyć, że niektórzy mają silniejszą predylekcję do tego, by opierać się na wizualizacjach a inni na werbalizacji.

Inne style poznawcze

Style poznawcze to również poznanie globalne i fragmentaryczne, refleksyjne i impulsywne oraz abstrakcyjne i konkretne.

Znajomość różnych upodobań dotyczących uczenia wpływa na podniesienie efektywności procesu dydaktycznego dlatego ważne jest, aby nauczyciel zdawał sobie sprawę ze zróżnicowania nie tylko postrzegania, ale i przetwarzania wiedzy przez uczniów. Wykorzystanie przez nauczyciela  rozmaitych narzędzi i strategii może niewątpliwie przyczynić się do poprawy praktyk pedagogicznych. W innym przypadku uczeń będzie miał ogromne kłopoty z przystosowaniem się do środowiska szkolnego. Dobrze obrazuje to zachowanie bohatera w filmie pt: "Patch Adams"

Co mówią badania i jak to można zmienić?

Badania przeprowadzone przez dr Bernice McCarthy na 5900 uczniów w różnych szkołach na świecie pokazało, że uczniowie, którzy odnoszą największe sukcesy w szkole, mając najmniej godzin nieusprawiedliwionych uczą się abstrakcyjnie i jest ich około 1/3 uczniów.

Uczniowie, którzy mają problem w szkole-różnej natury, najwięcej godzin nieusprawiedliwionych uczą się przez doświadczenie i jest ich około 2/3 uczniów szkolnej populacji. Te dane potwierdzają jak bardzo ważne jest uczenie przez doświadczenie.

Uczniowie, którzy najczęściej wagarują/najwięcej godzin nieusprawiedliwionych

Uczniowie, którzy unikają szkoły najczęściej nie dostają tego czego potrzebują: lubią doświadczenia, naukę za pomocą prób i błędów, nie lubią monotonii i rutyny. Nie są w stanie usiedzieć na wykładzie nauczyciela. Chcą adaptować wiedzę dla własnych celów, we własny sposób, „szukają nowe, nieodkryte drogi”

Ulubione pytanie: łączą obecne doświadczenia z przyszłymi możliwościami dlatego ich ulubione pytanie to A JEŚLI zastosuję to o czym się uczę w nowy innowacyjny sposób? Lubią ryzyko, innowacje. Są urodzonymi przywódcami, mają duży wpływ na innych. Ich mocną strona jest kreatywność i innowacyjność. Metody, które preferują to: gry, symulacje, rozwiązywanie problemów, odgrywanie ról, projekty.

 

Uczniowie, którzy sprawiają trudności

Uczniowie, którzy rozmawiają,nie uważają, mają słabe osiągnięcia, wykazują brak zainteresowania to uczniowie, dla których ważne są uczucia, wrażenia, emocje, doświadczenia, racjonalne przesłanki. Skupiają się na doświadczeniu: „tu i teraz” . Są zorientowani na ludzi. Uczą się poprzez wymianę doświadczeń z innymi, lubią pracować w grupie. To pragmatycy zainteresowani osobistym znaczeniem. Muszą mieć powód uczenia się,  ważne jest dla nich by zdobywane wiadomości były przydatne w życiu codziennym.

Najważniejsze dla nich pytanie to DLACZEGO? 

Zapraszam do poczytania bloga, zostały tam uzupełnione informacje na temat uczenia przez doświadczenie

Do poczytania

Dlaczego uczniowie "nie rozumieją" mimo, że nauczyciel bazuje na konkretach

Uczeń znaczenie nauczanych abstrakcyjnych pojęć może uchwycić dopiero wtedy, kiedy sobie przypomni pojęcie bardziej znane, a następnie zobaczy związek pomiędzy tym co jest znane a pojęciem, którego nie rozumie. Dla kogoś, kto się dobrze orientuje w fizyce i chemii, pojęcia atomu i drobiny są konkretne. Fizyk stosuje je nieustannie bez specjalnego trudu myślowego dla ujęcia ich znaczenia. Dla każdego okno, stół jest pojęciem konkretnym. Potrafimy bez większego trudu umysłowego uchwycić ich znaczenie. Dla jednego to samo pojęcie może być konkretne a dla innego abstrakcyjne.

z lekcji matematyki...

Na matematyce, algorytm dodawania nie stanie się konkretny kiedy nauczyciel użyje patyczków, fasoli czy grochu. Jeśli wymienione rzeczy zastosowane w trakcie nauki dodawania nie wyjaśniaj uczniowi znaczenia znajdującego się poza nimi, to nauka mimo ich użycia jest równie abstrakcyjna jak ta, która operuje gotowymi definicjami i regułami. 

Każdy uczeń ma swoje własne modele poznawcze, (wiedzę tła, wiedzę podstawową). Jeżeli uczeń nie ma wystarczającego doświadczenia, wystarczającej wiedzy podstawowej odnośnie zastosowania patyczków podczas liczenia to nie zrozumie zasad dodawania przy ich użyciu.

Jego wcześniejsze doświadczenie wpłynie na to jak zrozumie  to co widzi i słyszy.

z lekcji geografii...

Każdy no prawie, każdy przygotowuję doświadczenia odnoszące się do życia codziennego uczniów. Tworzy wyobrażenia, demonstruje, pokazuje, odnosi do życia codziennego.

Wyobraźmy sobie Tomka na lekcji geografii. Nauczyciel  wyjaśnia przypływy i odpływy porównując je do zachowania wody w wannie  podczas kąpieli. Jeżeli z jednej strony woda w wannie wznosi się to obniża się na drugim końcu wanny . Nauczyciel mówi, że odpływ na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych to przypływ na zachodnim wybrzeżu Afryki. Atlantyk jest jak wanna. Tomek pochodzi z rodziny, która nie ma wanny i zamiast niej ma prysznic.  Choć Tomek może utworzyć obraz w oczyma wyobraźni,  jak te pływy wody w wannie wyglądają to ma małe znaczenie dla niego.Tomek zaczyna się nudzić i demonstruje to swoim  zachowaniem.

Jak rozumiemy to co widzimy.

To co widzimy często zależy od naszych uprzednich doświadczeń, od posiadanej przez nas wiedzy. Ten sam kształt prezentowany obok, neurobiolog zobaczy inaczej niż rolnik czy malarz. Neurobiolog zobaczy w tym obrazie neuron, rolnik- roślinę i system korzenny, malarz abstrakcyjną strukturę lub jakiś zaciek. Ciekawe z czym skojarzy się uczniowi?

Etap widzenia nie sposób odróżnić od etapu rozumienia tego co widzimy i jak to rozumiemy.


Czy świat oglądany przez żaby jest podobny do naszego?

Rozumienie otaczającej rzeczywistości i jej rozumienie jest zdeterminowane w dużym stopniu właściwościami fizycznymi

"Jak jest możliwe, by ciało odgrywało jakąkolwiek rolę w naszym pojmowaniu tego, czym jest drzewo? Po pierwsze uważamy , że drzewo powinno stać pionowo(...), co wynika ze sposobu, w jaki doświadczamy własnego pionowego zorientowanego ciała". cyt z Z.Kövecses, Język, umysł, kultura

Ludzkie oko ma inna konstrukcję niż oko żaby, które reagują jedynie na poruszające się obiekty. Żaba nie widzi przedmiotów w spoczynku i umarłaby z głodu otoczona jedzeniem gdyby tylko się nie poruszało. Żaba nie musi analizować sytuacji , skupia się tylko na niektórych aspektach, które ułatwiają jej zdobywanie pożywienia.

Nasze "doświadczenia", nasze postrzeganie świata jest zdeterminowane prawami fizycznymi, które odgrywają kluczowa rolę a inne można zaniedbywać. Człowiekiem rządzi grawitacja. W świecie mrówki grawitacja jest zaniedbywana natomiast istotną rolę odgrywa napięcie powierzchniowe. Bardzo dobrze ten aspekt oddaje fragment filmu:" Mrówka Z"

 

Mylenie obserwacji z interpretacją. Ćwiczenie

Uczenie przez doświadczenie-ćwiczenie. Proszę przypomnieć sobie znany obraz Edwarda Muncha Krzyk. Stworzyć w swojej głowie jego wyobrażenie, zobaczyć postać pierwszoplanową, na jakim jest tle. Jaka jest kolorystyka obrazu. Czy widać jakieś detale?

Czy namalowana postać krzyczy czy słyszy krzyk? Proszę się zastanowić a ja przez ten czas będę się starała w sposób jak najbardziej rozbudowany kończyć to zdanie, które nie wnosi żadnej treści tylko wypełnia czas osoby zastanawiającej się. Już? 

Jako wnikliwy obserwator jakiej odpowiedzi byś udzieli?-nie wiadomo czy namalowana postać krzyczy czy słyszy krzyk. Obie wersje są równie prawdopodobne ale wypowiadając się na ten temat , wykraczamy poza sferę obserwacji i wkraczamy w sferę interpretacji. Na poziomie obserwacji możemy tylko stwierdzić fakty-co widać, słychać i co czuć. A co widać na obrazie Krzyk?

 

cy.t z Paweł Fortuna "Pozytywna psychologia porażki"

Pomagamy wdrażać innowacyjne nauczanie zgodne z modelem 4ALL  w szkole.

Zapoznaj się z  plakatem promującym 4ALL i zapraszam do korespondencji

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.


kontakt: aga_102@tlen.pl

Zapraszamy na szkolenia stacjonarne i online. Wydajemy stosowne zaświadczenia.

 • Motywacja Kellera
 • Strategie ABC
 • Metapoznanie
 • Instruktażowe nauczanie 4ALL
 • Cykl Kolba
 • CLIL
 • Prawo oświatowe
 • Licencje Creative Commons

Komentarze

Comments: 33
 • #33

  Anna (Friday, 24 January 2020 21:15)

  Ile kosztuje szkolenie online CLIL?

 • #32

  Gaga (Sunday, 06 October 2019 19:00)

  Absolutna rewelacja-gdzie kurs?

 • #31

  4ALL (Thursday, 01 August 2019 11:58)

  Dementujemy style uczenia się, propagujemy nauczanie w oparciu o pojęcia kluczowe. O stylach uczenia i mitach na ten temat pisałam w czasopiśmie „Sygnał”
  Szkolenia będą online.

 • #30

  Dorota (Tuesday, 11 June 2019 21:46)

  Czy nadal szkolicie w zakresie 4ALL?
  D. Pasek

 • #29

  Style uczenia się (Wednesday, 24 April 2019 19:32)

  Kochani, style uczenia się to MIT. Koncepcja fajna i szczytna, ale niestety nieprawdziwa. Było wiele badań i metaanaliz - nie znaleziono koncepcji, która by się obroniła.

 • #28

  Kazik (Sunday, 21 October 2018 15:04)

  Rewalacja

 • #27

  Aneta (Thursday, 21 September 2017 06:56)

  Gdzie szkolenia?

 • #26

  Rodzic (Monday, 11 September 2017 21:39)

  To powinno być obowiązkowe w polskiej szkole.

 • #25

  jejku (Sunday, 10 September 2017 19:43)

  To najlepsza strona w historii, każdy nauczyciel powinien się z tego uczyć

 • #24

  Oczkiem w Edukację (Saturday, 09 September 2017 12:26)

  Wyśmienicie skomponowany projekt, wyobrażam sobie sukcesy uczniów i ich zaangażowanie ��

 • #23

  %AE (Thursday, 17 August 2017 09:19)

  Rewelacja i jeszcze raz rewelacja!!!!

 • #22

  nauczyciel (Wednesday, 16 August 2017 12:40)

  jestem pod wrażeniem. SZOK

 • #21

  Kamagra 100mg (Thursday, 13 July 2017 16:15)

  Extra Super Viagra

 • #20

  Katarzyna (Friday, 02 June 2017 08:46)

  imponujące

 • #19

  Beata (Thursday, 01 June 2017 12:40)

  Bardzo dobra strona, zamawiam szkolenie

 • #18

  Małgosia (Thursday, 25 May 2017 21:02)

  Absolutna rewelacja

 • #17

  kasia (Thursday, 25 May 2017 09:09)

  bardzo dobra strona, każdy nauczyciel powinien ja zobaczyć

 • #16

  Zatyrany (Tuesday, 23 May 2017 19:58)

  Rewelacyjnie dobrane filmy do wyjaśniania.Strona masakra

 • #15

  blelel (Tuesday, 23 May 2017 08:34)

  dawno nie widziałam tak dobrego nauczania

 • #14

  mateucz (Thursday, 18 May 2017 10:12)

  ŚWIETNIE SIĘ NADAJE NA SZKOLENIA DLA BIZNESU. MA TROCHĘ BŁĘDÓW ALE SUPER

 • #13

  Gosia (Friday, 28 April 2017 06:20)

  Rewelacja, rewelacja o tym trzeba mówić głośno.Ktoś coś fajnego wymyślił

 • #12

  bufa (Saturday, 22 April 2017 20:44)

  to mogą być najbardziej profesjonalne szkolenia-bogatctwo materiałów

 • #11

  Nauczyciel (Friday, 21 April 2017 21:38)

  skąd materiały?

 • #10

  Marek (Friday, 21 April 2017 21:36)

  świetne

 • #9

  beata (Saturday, 08 April 2017 08:08)

  rewelacja

 • #8

  komik (Friday, 07 April 2017 11:57)

  rewelacja-wracam tutaj codziennie

 • #7

  beatriceku (Tuesday, 04 April 2017 12:16)

  znalazłam szkolenia na printerescie. Uwielbiam te stronę. Masę rzeczy wykorzystuje na lekcjach. Jak ud się stworzyć grupę chcemy szkolenia

 • #6

  katarzyna (Monday, 03 April 2017 11:05)

  chcę się zapisać na szkolenie

 • #5

  lilula (Monday, 03 April 2017 10:33)

  Najlepsza strona jaką widziałam

 • #4

  kujon (Tuesday, 28 March 2017 08:17)

  rewelacja

 • #3

  zygała (Tuesday, 17 January 2017 09:13)

  Rewelacyjna strona dla nauczycieli

 • #2

  Agnieszka (Tuesday, 17 January 2017 09:12)

  Zapraszam wszystkich zainteresowanych do współpracy

 • #1

  agatajas (Sunday, 21 February 2016 09:01)

  Fajny program do nauki podobny do bardzo Innowacyjne metody angielskiego z Preply http://www.academia.info.pl/korepetycje-z-preply-korepetycje-j-angielski-gdansk

Autor strony: Agnieszka Jastrzębska-opracowania własne chronione prawem autorskim, proszę nie kopiować materiałów. Nie jest możliwe zaplanowanie prawidłowo lekcji bez wcześniejszego szkolenia. Materiały poglądowe

Problem: szkolna rzeczywistość logiczna a intuicyjny świat przyszłości.